TIETOSUOJA

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Turunlahden perhepäivähoito / Tmi Turunlahti

Tämä on Tmi Turunlahden (Y-tunnus: 2699030-5) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018. Viimeisin muutos 25.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Turunlahti
Minttu Turunlahti
Jenni Turunlahti
turunlahti@gmail.com
http://www.turunlahti.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Jenni Turunlahti
jenni@turunlahti.com
p.0405592995

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
– Varhaiskasvatuslain (36/1973) mukaisen toiminnan järjestäminen laatimalla jokaiselle lapselle henkilökohtainen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Varhaiskasvatuslaki 7 a §).
– Palveluntuottajan ja asiakkaan välille tehtävän varhaiskasvatussopimuksen laatiminen ja Kelan yksityisen hoidon tuen hakeminen.
– Yhteydenpidon mahdollistaminen asiakkaisiin.
– Yhteydenpidon mahdollistaminen asiakkaiden valtuuttamien henkilöiden kanssa (mm. Hoitolasten varahakijat).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakkaan ja palveluntuottajan välisen sopimuksen mukaisen toiminnan toteuttaminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

– asiakkaiden (lapsi ja vanhemmat) yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, lapsen sotu)
– lasten varahakijoiden nimet ja yhteystiedot (puhelinnumero)
– tiedot tilatuista palveluista
– yhteystyöyritysten ja muiden sidosryhmien yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
– laskutustiedot

Tietoja säilytetään kirjanpitolain (1336/1997, 2. luku, 10§) mukaisesti kuusi vuotta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, tekstiviestitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, laadituista sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tilanteissa, kuten esim. lastensuojelutapauksissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti (mm. lukollinen kaappi ja Internet-palvelimien fyysinen ja digitaalinen tietoturva). Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niiden oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 
Wordpress käyttää evästeitä, joista löydät tietoa täältä.